Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Identiteit onderneming:

Bedrijfsnaam Design by Ricardo BV
Adres Component 153
Postcode en plaats 1446WN Purmerend
Klantenservice Maandag tot Donderdag 9.00 – 16.00
  Vrijdag 9.00 – 14.00
Telefoon: +31 (0)6 25 082 236
E-mail info@designbyricardo.com
KvK reg. 68894376
BTW nummer NL857637125B01
IBAN NL11 ABNA 0249167948
BIC ABNA NL2A

Definitie algemene voorwaarden
Artikel 1
De navolgende algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op alle met Design by Ricardo BV gesloten koopovereenkomsten. Anders luidende voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze door Design by Ricardo BV schriftelijk zijn geaccepteerd.

Bestellingen en koopovereenkomsten
Artikel 2
Aanbiedingen van Design by Ricardo BV zijn 2 weken geldig, zolang Design by Ricardo BV niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders (waaronder ook begrepen: opdrachten en bestellingen) van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd.
Bestellingen door vertegenwoordigers zijn bindend voor koper en verkoper, met dien verstande dat de verkoper het recht heeft om de koper binnen 15 werkdagen schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij de bestelling niet kan uitvoeren, of niet kan uitvoeren zoals in de ongewijzigde bestelling. Een bestelling ontvangen via een vertegenwoordiger die onmogelijk is uit te voeren, vanwege omstandigheden die deze vertegenwoordiger redelijkerwijs niet had kunnen weten, kan worden geannuleerd, tenzij de koper en de verkoper er alsnog een overeenstemming over bereiken.
Wijzigingen in, en annuleringen van bestellingen geïnitieerd door de koper worden niet van kracht totdat de verkoper zijn schriftelijke goedkeuring geeft. Als de verkoper niet reageert binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering wordt de verkoper geacht hiermee te hebben ingestemd.
Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de, al dan niet door koper ondertekende orderbevestiging van Design by Ricardo BV of de door haar verzonden factuur. Design by Ricardo BV is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de aanvaarding voorwaarden te verbinden, waaronder ook rembourslevering.

Artikel 3
De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch binden Design by Ricardo BV niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan Design by Ricardo BV van het voor de order benodigde materialen en kunnen door Design by Ricardo BV worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft.
Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding. Bij annulering van een doorgevoerde order om wat voor reden, is Design by Ricardo BV gerechtigd een schadevergoeding op te eisen van tenminste 50 % van het orderbedrag.

Eigendom en betalingen
Artikel 4
Alle door Design by Ricardo BV geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege levering, rente en kosten aan Design by Ricardo BV is verschuldigd.
Indien koper met betaling in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Design by Ricardo BV gerechtigd de onder eigendoms voorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van Design by Ricardo BV behorende goederen terug te geven en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst Design by Ricardo BV onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.

Artikel 5
Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offerte datum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door Design by Ricardo BV overeenkomstig worden verhoogd.

Betalingen
Artikel 6
Het doen van betalingen van de koper aan Design by Ricardo BV op elektronische wijze, waaronder via het internet, geschiedt voor risico van de koper. Design by Ricardo BV is niet aansprakelijk voor schade van
de koper verband houdend met – of het resultaat zijnde van – betalingen op elektronische wijze, via het internet.

Voor zover partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, waaronder betaling in de webshop of door middel van een door koper afgegeven incassomachtiging, of voorschotbetaling dient de betaling van elke factuur, zonder dat koper recht heeft op opschorting of verrekening, uiterlijk binnen 30 dagen te worden voldaan, zonder enige verrekening, door de verkoper worden ontvangen.
Eventuele creditnota’s worden verrekend met de volgende factuur, maar uiterlijk binnen 1 maand.
Vanaf het moment dat betaling had moeten plaatsvinden, is de koper een rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de vervaldag is overschreden, tot een maximum van 10% per jaar. Na 60 dagen na vervaldatum, zal tevens een bedrag van € 50,00 voor extra administratiekosten in rekening worden gebracht.
De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, hoewel de verkoper de koper een schriftelijke herinnering zal sturen alvorens verdere maatregelen te nemen.
In het geval dat een verschuldigd bedrag niet wordt betaald, betalingen worden opgeschort, de koper surseance van betaling aanvraagt, de koper faillissement aanvraagt of het bedrijf van de koper wordt geliquideerd, heeft de verkoper het recht om het contract of het deel daarvan te ontbinden die nog niet is uitgevoerd, zonder verder oponthoud en zonder tussenkomst van de rechtbank, en om de nog niet betaalde artikelen terug te vorderen, onverminderd het recht op vergoeding van de schade die deze als gevolg van de bovenstaande. In dergelijke gevallen is elke claim die de verkoper op de koper heeft volledig en onmiddellijk opeisbaar.
Als gevolg van de loutere totstandkoming van de koopovereenkomst is de koper verplicht om alle buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand en advies voorafgaand aan de procedure, te betalen in verband met de niet-naleving door de koper van enige verplichting jegens de klant.
Design by Ricardo BV kan niet verplicht worden te voldoen aan verkoop overeenkomsten tussen de koper en diens klanten.
Indien de betaling niet op de vervaldag heeft plaatsgevonden, omvatten de kosten die in rekening worden gebracht door partijen die door de verkoper zijn aangesteld om de schuld terug te vorderen aan de koper.

Leveringen, reclameren en aansprakelijkheid
Artikel 7
De koper is verplicht de geleverde verpakking onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op beschadigingen.
Reclamaties/bezwaar maken in verband met waarneembare gebreken en naar aanleiding van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail met bijleveren van foto’s, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan Design by Ricardo BV te worden gemeld. Bij gebreke vervalt elke aanspraak en zijn geleverde goederen en de factuur goedgekeurd door koper.
Geen reparaties van welke aard dan ook, en om welke reden dan ook gedaan aan geleverd meubilair door de koper of in opdracht van de koper zullen worden terugbetaald door de verkoper, tenzij de verkoper vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van deze reparaties.
Indien de reclame/aanspraak gegrond is, zal Design by Ricardo BV uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen dan wel te verhelpen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Slechts na toestemming van Design by Ricardo BV is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 8
Design by Ricardo BV heeft het recht om levering op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan een omstandigheid buiten de invloed sfeer van Design by Ricardo BV.

Artikel 9
Voor niet-waarneembare productie en materiaalfouten, die bij het eerste gebruik blijken is Design by Ricardo 2 jaar na aflevering aansprakelijk.
Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd.
Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of welke aard ook, ontstaan door gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
Koper wordt geacht het geleverde op juiste wijze te gebruiken, te behandelen, te reinigen, op te slaan en te onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn geleverd. Bij het in gebreke blijven door koper, kan Design by Ricardo BV nimmer op enigerlei wijze tot vervanging of vergoeding gehouden worden.

Transport en kosten
Artikel 10
Als de artikelen worden verzonden met behulp van het vervoermiddel van de verkoper of door de vervoerders die de verkoper de opdracht heeft gegeven, vindt de levering plaats door de artikelen op de begane grond in het magazijn of showroom van de koper aan te bieden. In dat geval worden de artikelen vervoerd op risico van de verkoper tot het moment van levering.
In alle andere gevallen vindt levering plaats zodra de artikelen zijn ingeleverd bij de desbetreffende, zoals het spoorwegstation, laadlocatie van een ander openbaar vervoermiddel, dat zich het dichtst bij de locatie van de koper bevindt. In deze gevallen worden de artikelen op risico van de koper vervoerd, ook indien anders vermeld op de vervoersdocumenten, die ook de door derden vereiste “onvoldoende ingepakte” aangifte bevatten, tenzij de koper onmiddellijk na ontvangst een klacht bij de desbetreffende vervoerder indient.
Als de koper een andere vorm van transport aanvraagt, zijn de extra kosten die hiermee gemoeid zijn voor eigen rekening. Alle artikelen worden vervoerd op kosten van de koper tenzij de vrachtkosten in de prijs zijn berekend.
Indien de koper weigert om artikelen die hem op correcte en onbeschadigde wijze worden aangeboden onmiddellijk te accepteren, zijn alle daaruit voortvloeiende vrachtkosten, opslagkosten, enz. voor rekening van de koper.

Productkenmerken
Artikel 11
Design by Ricardo BV wijst erop dat de kleuren van het metaal en de applicatie per tafel uniek zijn. Er zijn dus altijd verschillen in het uiterlijk per tafelblad. Deze kunnen daardoor afwijken van de showroommodellen.

Garantie
Artikel 12
De verkoper verleent een garantie aan de koper en de eerste gebruiker voor het door de verkoper geleverde meubilair, gerekend vanaf de dag van de factuur gericht aan de koper, voor zover het defecten betreft die aan de verkoper kunnen worden toegerekend en die zich voordoen met normaal gebruik.

Uitsluiting Garantie
Ongunstige behandeling van en/of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en doet de garantie waarborg vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die ondeskundige behandeling of ontoereikende zorg.
Voor onjuist gebruik en schade kan Design by Ricardo BV de service aanbieden om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Hiervoor worden kosten voor transport en productie uren in rekening gebracht.

Privacy
Artikel 13
Design by Ricardo BV behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Alle door koper verstrekte gegevens worden uitsluitend door Design by Ricardo BV gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Design by Ricardo BV noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

Nederlands Recht
Artikel 14
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht.
Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van Design by Ricardo BV. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Design by Ricardo BV, neemt kennis van de geschillen die met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die Design by Ricardo BV als zodanig aanduidt.

Artikel 15
De algemene voorwaarden van Design by Ricardo BV zijn deelbaar. In het geval dat er een onrechtmatige voorwaarde geconstateerd wordt, zullen verkoper en koper opnieuw moeten onderhandelen en deze moeten vervangen door een rechtmatige voorwaarde.
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Wijziging voorwaarden
Artikel 16
Design by Ricardo BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Design by Ricardo BV zal een wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.

Purmerend, 3 september 2021

Winkelwagen